Gebruiksvoorwaarden

SCROLL DOWN

Bij Carlsberg brouwen we bier om onze consumenten verfrissing en verantwoord plezier te bieden. Bier moet met mate worden gedronken door volwassenen en misbruik moet worden vermeden.

Inleiding

De website Carlsberg.com wordt beheerd door NV/SA Carlsberg Importers (wij, we, ons, onze). We zijn ingeschreven in België met ondernemingsnummer 0452.144.516 en met maatschappelijke zetel in 1740 Ternat, Industrielaan 16-20. Het is mogelijk dat onze aangesloten ondernemingen bijdragen aan deze website of die bijwerken. Tot onze aangesloten ondernemingen behoren onze dochtermaatschappijen of holdingmaatschappijen en alle dochtermaatschappijen van deze holdingmaatschappijen.

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar hierin verwezen wordt) zijn de voorwaarden op basis waarvan u gebruik mag maken van onze website, als gast en als geregistreerde gebruiker. Met het gebruik van onze website bedoelen we de toegang tot, het bezoeken van en de registratie op de website.

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u onze website begint te gebruiken, aangezien deze voorwaarden op u van toepassing zijn tijdens het gebruik van onze website. We raden u ook aan ons privacy- en cookiebeleid te lezen en een kopie van dit document af te drukken om te raadplegen in de toekomst.

Door onze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u dat u aan deze gebruiksvoorwaarden gebonden bent en dat u ermee instemt deze na te leven. Ze vormen een wettelijke overeenkomst tussen ons die alleen met onze toestemming kan worden gewijzigd. Deze bepalingen moeten samen met de andere toepasselijke voorwaarden hieronder en alle informatie op de website over de werkwijze van de site en de beschikbare diensten gelezen worden.

Indien u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u deze website onmiddellijk te verlaten.

 

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende bepalingen die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:

  • Ons privacybeleid, dat de basis bevat waarop we persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, verwerken. U garandeert dat alle gegevens die u aan ons verstrekt juist zijn.
  • Ons cookiebeleid, dat informatie geeft over de cookies op onze website. Door onze site te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies op onze website.
  • Ons beleid inzake verantwoord gebruik, dat de toegestane en verboden gebruikswijzen van onze website uiteenzet. Wanneer u onze website gebruikt, moet u dit beleid naleven.

Wijzigingen aan onze voorwaarden en de website

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden af en toe zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, door wijzigingen door te voeren op onze website. Gelieve deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen, aangezien deze op u van toepassing zijn.

We werken onze website geregeld bij en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Gelieve echter op te merken dat de informatie op onze website op elk moment achterhaald kan zijn en dat we niet verplicht zijn om deze inhoud bij te werken.

We garanderen niet dat onze website, of de inhoud ervan, foutloos of volledig is.

 

Toegang tot de website

Onze website is gratis toegankelijk.

We garanderen niet dat de website, of de inhoud ervan, te allen tijde ononderbroken of foutloos werkt. De toegang tot onze website wordt tijdelijk toegestaan. We kunnen alle delen van onze website zonder kennisgeving (tijdelijk) intrekken, beëindigen, onderbreken of veranderen. We zijn niet aansprakelijk voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot onze website. U begrijpt ook dat we niet (kunnen) garanderen dat de inhoud van de site volledig vrij is van infecties, virussen en/of codes met besmettende of destructieve eigenschappen. Het is uw verantwoordelijkheid om voldoende procedures en viruscontroles (met inbegrip van antivirussoftware en andere veiligheidscontroles) te implementeren om te voldoen aan uw eigen vereisten inzake de veiligheid en betrouwbaarheid van de in- en uitvoer van gegevens.

Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die onze website bezoeken via uw internetverbinding, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere geldende bepalingen en dat zij die naleven.

Onze website is bestemd voor mensen die in België en Luxemburg wonen. We garanderen niet dat de inhoud die beschikbaar is op of via onze site, geschikt of beschikbaar is op andere locaties. Het is mogelijk dat we de beschikbaarheid van onze website of de diensten of producten beschreven op onze website moeten beperken voor bepaalde personen of geografisch gebieden. Indien u ervoor kiest onze site van buiten België en Luxemburg te bezoeken, doet u dat op eigen risico.

Elke poging tot misbruik van onze website door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren, is ten strengste verboden. Elke poging tot ongeoorloofde toegang tot of tussenkomst in de goede werking van de website, in het bijzonder de omzeiling van de beveiliging, of de manipulatie, hacking of verstoring van de site of een computersysteem, server, router of ander op het internet aangesloten apparaat, is ten strengste verboden. [Het is mogelijk dat we af en toe de toegang tot bepaalde functies of delen van de site of tot de volledige website moeten beperken.]

 

Registratie

Wanneer u wordt gevraagd om een registratieformulier in te vullen of persoonlijke informatie te verstrekken, moeten de door u verstrekte persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en volledig zijn. Gelieve ons tijdig op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de informatie die u verstrekt

Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of ander gegeven als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of krijgt, dient u deze informatie vertrouwelijk te houden en niet bekend te maken aan derden. We hebben het recht om te allen tijde de gebruikersidentificatiecode of het wachtwoord, hetzij door u gekozen dan wel door ons aan u verstrekt, onbruikbaar te maken, indien u naar onze mening deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden.

U dient ons onmiddellijk op de hoogte brengen via [[email protected]] als u redenen heeft om te geloven dat iemand anders uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord te weten is gekomen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, zijn wij de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten en al het materiaal op de website. Dat materiaal is beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en -verdragen. Alle dergelijke rechten blijven voorbehouden.

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle handelsmerken en alle geassocieerde handelsnamen, logo’s en slogans die op de website voorkomen, tenzij anders vermeld.

U mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik één afschrift afdrukken en uittreksels of materiaal van de website downloaden. Gekopieerd materiaal moet bovendien alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen bevatten. U mag de papieren of digitale afschriften van het materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload geenszins wijzigen en u mag de afbeeldingen, foto’s, video- of geluidsfragmenten of illustraties niet gebruiken zonder de bijbehorende tekst.

Het downloaden of kopiëren betekent niet dat enig recht, titel of aandeel m.b.t. het gedownloade materiaal of software aan u wordt overgedragen. U mag het materiaal van de website op geen enkele andere manier gebruiken (met inbegrip van reproducties, behalve zoals hierboven beschreven, publicatie, verandering of verspreiding) zonder onze schriftelijke toestemming.

Onze status (en die van eventuele genoemde contribuanten) als de auteurs van de inhoud van onze site moet altijd erkend worden.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor van ons of onze licentiegevers een licentie te verkrijgen.

Indien u bij het afdrukken, kopiëren of downloaden van enig onderdeel van onze website inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keus, de afschriften van het materiaal die u heeft gemaakt, teruggeven of vernietigen.

 

Nauwkeurigheid van de informatie

De informatie op onze website wordt enkel voor algemene informatiedoeleinden verstrekt. Wij doen redelijke inspanningen opdat de informatie op de website nauwkeurig is. Opmerkingen, reviews en andere op de site gepubliceerde inhoud zijn niet bedoeld als advies waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen alvorens u al dan niet actie onderneemt op basis van de inhoud van onze website.

Wij verklaren of garanderen noch uitdrukkelijk, noch impliciet dat de informatie nauwkeurig, volledig of up-to-date is en aanvaarden, voor zover wettelijk toegestaan, geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade, veroorzaakt doordat u of eender wie waaraan u deze informatie meedeelt, zich op de betreffende informatie verlaat. Indien u onnauwkeurige informatie op de site aantreft, neem dan contact met ons op via [email protected] of NV/SA Carlsberg Importers, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat. Indien wij akkoord gaan, zullen wij zo snel als redelijk mogelijk is de nodige correcties uitvoeren.

 

Reviews

Alle op de site gepubliceerde meningen of reviews vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur ervan en vormen in geen geval een weergave van ons standpunt. We leggen geen verklaringen af en stellen geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, over dergelijke meningen of reviews. Dit geldt ook voor de wettelijkheid of juistheid ervan. Wij wijzen alle aansprakelijkheid m.b.t. deze meningen of reviews af voor zover wettelijk toegestaan.


Wedstrijden

Elke wedstrijd die op de website wordt gevoerd of gepromoot, is onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de betreffende wedstrijd.

 

Links naar deze en andere websites

We vermelden ook links waarmee u websites van derden rechtstreeks vanaf onze website kunt bezoeken. Dergelijke websites van derden vallen niet onder onze controle, en we leveren geen bijdrage tot de inhoud ervan, tenzij anders vermeld. Door op de link naar de betreffende websites te klikken, verlaat u het door ons gecontroleerde gebied. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van uw gegevens door de betreffende derden, de inhoud van die websites, of de producten of diensten die u op de betreffende websites worden aangeboden.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken links van andere websites naar materiaal of informatie op onze website te verbieden.

 

Onze aansprakelijkheid

Hoewel we hopen dat de website interessant is voor de gebruikers, aanvaarden we geen aansprakelijkheid en bieden we geen garanties of voorwaarden m.b.t. de site of de inhoud ervan, voor zover toegestaan door de wet. We zijn niet aansprakelijk jegens de gebruiker voor enig verlies of schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, of anderszins, ook als dit kon worden voorzien, ten gevolge van of in verband met:

  • het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, onze website; of
  • gebruik van of vertrouwen op de inhoud die wordt weergegeven op onze website.

Indien u een consument bent en geen zakelijke gebruiker, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van winsten, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden, maar kunnen wij enkel aansprakelijk worden gesteld voor redelijkerwijs voorzienbare verliezen.

Indien u een zakelijke gebruiker bent, kunnen wij geenszins aansprakelijk worden gesteld voor:

  • verlies van winsten, verkoop, bedrijfsactiviteiten of opbrengsten;
  • bedrijfsonderbreking;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke mogelijkheden, goodwill of reputatie; of
  • enige indirecte of gevolgschade of verlies.

We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ten gevolge van een virus, een verspreide “denial-of-service attack”, of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal besmet doordat u gebruik maakt van de website of doordat u materiaal downloadt van de website of een daaraan gekoppelde website.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gekoppeld wordt op onze website. Deze koppelingen mogen niet worden beschouwd als een goedkeuring door ons van de gekoppelde websites. We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat of enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze websites.

We beperken of sluiten geen aansprakelijkheid uit jegens u waar het onwettelijk zou zijn dit te doen.

 

Inhoud uploaden naar onze website

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud kunt uploaden naar de website of contact kunt leggen met andere gebruikers van de website, moet u de inhoudsnormen uit ons beleid voor verantwoord internetgebruik in acht nemen.

U waarborgt dat dergelijke bijdragen voldoen aan deze normen en u vrijwaart ons tegen schending van deze garantie. [Indien u de website gebruikt als consument, wil dit zeggen dat u verantwoordelijk bent voor enig verlies dat of enige schade die wij oplopen door uw schending van deze garantie.]

Materiaal dat u uploadt naar onze website, zal niet worden beschouwd als vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie. U blijft te allen tijde eigenaar van de inhoud maar u bent verplicht ons een tijdelijke licentie toe te kennen om dergelijk materiaal te gebruiken, bewaren, kopiëren, verspreiden en door te geven aan derden. De rechten die u ons toekent, worden in de volgende paragraaf beschreven (Rechten die u toekent).

We hebben ook het recht uw identiteit bekend te maken aan een derde die beweert dat u, door het materiaal op de website te plaatsen of te uploaden, zijn/haar intellectuele-eigendomsrechten of recht op privacy heeft geschonden.

We zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet door derden aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of juistheid van door u of door een andere gebruiker van de website geplaatst materiaal.

We hebben het recht om door u op de website geplaatste materialen of commentaar te verwijderen, indien dergelijke materialen of commentaar volgens ons niet voldoen aan de inhoudsnormen uit ons beleid voor verantwoord internetgebruik.

De standpunten van andere gebruikers op onze website stemmen niet noodzakelijk overeen met onze meningen of waarden.

U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen van uw materiaal en het maken van een back-up van uw gegevens.

 

Rechten die u toekent

Wanneer u materiaal uploadt naar of plaatst op onze website, verleent u ons een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije en overdraagbare licentie om die door gebruikers gegenereerde inhoud te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren en er afgeleide werken van te maken, in verband met de op onze website aangeboden dienst en via verschillende media waaronder de promotie van deze website.

 

Toegankelijkheid

We erkennen dat deze site toegankelijk en gebruiksvriendelijk moet zijn, onafhankelijk van de gebruikte technologie of bekwaamheid.

Hoewel we de naleving van de aanvaarde richtlijnen en normen voor toegankelijkheid en bruikbaarheid beogen, is dit niet altijd mogelijk op alle gebieden op onze website. Het is mogelijk dat het materiaal dat wordt aangeboden door externe partners en websitegebruikers niet voldoet aan dergelijke richtlijnen en normen.

We streven er voortdurend naar de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de site te verbeteren. Gelieve ons op de hoogte te brengen indien u vaststelt dat er iets verbeterd kan worden of indien u moeilijkheden ondervindt tijdens het bezoeken van deze website.

 

Algemeen

Alle formele wettelijke kennisgevingen moeten naar onze maatschappelijke zetel worden gestuurd en gericht worden aan de General Counsel bij NV/SA Carlsberg Importers, Industrielaan 16-20,1740 Ternat.

Het nalaten van onzentwege om een recht uit te oefenen vormt geen verklaring van afstand van dat recht. U mag uw rechten onder deze gebruiksvoorwaarden niet toewijzen of overdragen.

Indien een deel van deze gebruiksvoorwaarden om wettelijke redenen onuitvoerbaar wordt bevonden, blijven alle andere delen van deze gebruiksvoorwaarden onaangetast en van kracht.

We komen overeen dat deze gebruiksvoorwaarden, alsook het voorwerp en de vorming ervan (en enig geschil of enige rechtsvordering die buiten dit contract valt) onder Belgisch recht vallen en uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel behoren.


Contactgegevens

Indien u problemen ondervindt met de website of opmerkingen heeft, gelieve dan contact met ons op te nemen ([email protected] of NV/SA Carlsberg Importers, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat).

 

Updates

Deze gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt in Februari 2022.