Beleid voor verantwoord internetgebruik

SCROLL DOWN

De website Carlsberg.com wordt beheerd door NV/SA Carlsberg Importers (wij, we, ons, onze). Dit beleid voor verantwoord internetgebruik bevat de voorwaarden waaronder u onze website mag bezoeken. Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van onze website.

Wanneer u onze website gebruikt, betekent dit dat u alle in dit beleid vervatte bepalingen aanvaardt en ermee instemt deze na te leven. Deze bepalingen vormen een aanvulling op onze gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid.

We zijn in België ingeschreven met ondernemingsnummer 0452.144.516 en met maatschappelijke zetel in 1740 Ternat, Industrielaan 16-20. Het is mogelijk dat onze aangesloten ondernemingen aan deze website bijdragen of de website bijwerken. Tot onze aangesloten ondernemingen behoren onze dochtermaatschappijen of holdingmaatschappijen en alle dochtermaatschappijen van deze holdingmaatschappijen.

Verboden gebruik

U mag onze website uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden.  U mag de website niet gebruiken:

 • op een wijze die in strijd is met de van toepassing zijnde plaatselijke, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • op een onwettige of bedrieglijke wijze of met een onwettig of bedrieglijk doel of effect;
 • met het doel op enigerlei wijze schade (trachten) toe te brengen aan minderjarigen;
 • om materiaal te versturen, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen (zie hieronder);
 • om ongevraagd of ongeoorloofd advertentie- of reclamemateriaal of andere vergelijkbare verzoeken (spam) te versturen of te laten versturen;
 • om opzettelijk gegevens of materialen te versturen of te uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of vergelijkbare computercodes bevatten die het functioneren van computersoftware of -hardware aantasten.

Verder stemt u ermee in:

 • geen enkel deel van de website te reproduceren, vermenigvuldigen, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen in onze gebruiksvoorwaarden;
 • zich te onthouden van het ongeoorloofd raadplegen, belemmeren, beschadigen of verstoren van:
 • enig deel van de website;
 • apparatuur of een netwerk waarop de website is opgeslagen;
 • software die wordt gebruikt voor het aanbieden van de website; of
 • apparatuur, netwerken of software die eigendom zijn van of gebruikt worden door derden.
 • Het materiaal op onze website niet te delen met individuen die de wettelijke leeftijd voor alcoholconsumptie in het land waar ze verblijven nog niet bereikt hebben.

Interactieve diensten

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Chatruimtes
 • Prikborden
 • Wedstrijden

 

(Interactieve diensten)

Indien wij een interactieve dienst aanbieden, zullen wij duidelijk aangeven wat voor dienst wordt aangeboden, of er een moderator is en welke vorm van moderatie gebruikt wordt (onder meer of het een menselijke of technische moderator betreft).

We streven ernaar de mogelijke risico’s te beoordelen voor gebruikers die gebruik maken van een op de website door derden aangeboden interactieve dienst, en zullen in elk geval bepalen of het gepast is om de desbetreffende dienst te modereren (en zo ja, in welke vorm) gezien de desbetreffende risico’s. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op de interactieve diensten die wij op de website aanbieden, of ze te monitoren of te modereren, en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of de dienst al dan niet wordt gemodereerd.

Indien we een interactieve dienst modereren, stellen wij u normaal gesproken in staat om contact op te nemen met de moderator in geval van reden tot bezorgdheid of problemen.

Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan de website (bijdragen) en aan eventuele daarmee verbonden interactieve diensten.

U moet de volgende normen naar letter en geest naleven. De normen zijn van toepassing op zowel de delen als het geheel van een bijdrage en worden samen met alle voorwaarden en vereisten verstrekt bij de indiening van een bijdrage.

Bijdragen moeten:

 • juist zijn (indien ze feiten vermelden);
 • oprecht zijn (indien ze meningen vermelden);
 • voldoen aan de geldende wetgeving in België en het land vanwaar ze geplaatst worden.

Bijdragen mogen:

 • geen materiaal bevatten dat voor derden aanstootgevend is;
 • geen materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is;
 • geen seksueel getint materiaal aanprijzen;
 • geen geweld aanprijzen;
 • geen discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, invaliditeit, seksuele geaardheid of leeftijd aanprijzen;
 • geen onverantwoord gebruik van alcohol aanprijzen;
 • geen inbreuk maken op auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van derden;
 • niet misleidend zijn;
 • niet worden geleverd in strijd met wettelijke verplichtingen ten opzichte van derden, zoals contractuele plichten of een geheimhoudingsplicht;
 • geen onwettige activiteiten aanprijzen;
 • niet dreigend zijn, de privacy van derden misbruiken of schenden, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
 • niet de bedoeling hebben om derden lastig te vallen, overstuur te maken, belachelijk te maken, te verontrusten of te ergeren;
 • niet worden gebruikt om zich uit te geven voor iemand anders of om uw identiteit of uw band met iemand anders bedrieglijk voor te stellen;
 • niet de indruk wekken dat ze afkomstig zijn van ons, als dat niet het geval is;
 • geen onwettige handelingen aanprijzen, stimuleren of ondersteunen, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van auteursrecht of computermisbruik.

Opschorting en opzegging

We bepalen naar eigen inzicht of dit beleid voor verantwoord internetgebruik wordt geschonden door uw gebruik van de website.  Indien dit beleid is geschonden, kunnen wij maatregelen treffen die wij passend achten. 

Niet-naleving van dit beleid voor verantwoord internetgebruik vormt een wezenlijke schending van de gebruiksvoorwaarden op grond waarvan u toestemming heeft gekregen om de website te gebruiken. Dit kan leiden tot een of meerdere van de volgende maatregelen:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze website te gebruiken;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van door u op onze website geplaatst commentaar of materiaal;
 • verstrekking van een waarschuwing aan u;
 • aanspanning van een proces tegen u om alle kosten te verhalen op grond van schadeloosstelling (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten) ten gevolge van de schending;
 • verdere gerechtelijke stappen tegen u;
 • bekendmaking van informatie aan de ordehandhavingsdiensten voor zover wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten.

We wijzen elke aansprakelijkheid van de hand voor maatregelen die worden genomen naar aanleiding van schending van dit beleid voor verantwoord internetgebruik.  De in dit beleid vermelde lijst van maatregelen is niet exhaustief, en we kunnen elke andere maatregel treffen die wij redelijkerwijs passend achten.

Wijzigingen in het beleid voor verantwoord internetgebruik

We kunnen dit beleid voor verantwoord internetgebruik te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen. Gelieve deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen, aangezien deze juridisch bindend zijn voor u. Sommige bepalingen in dit beleid voor verantwoord internetgebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op de website.

Bijgewerkt Februari 2022