Politika prihvatljivog korišćenja

Scroll down

Veb-sajtom www.carlsbergsrbija.rs upravlja [Carlsberg Srbija] (mi, naša strana, naš..).  Ova politika prihvatljivog korišćenja sadrži uslove između vas i nas pod kojima vam je omogućen pristup našem sajtu. Ova politika prihvatljivog korišćenja se primenjuje na sve korisnike i posetioce na našem sajtu.

Korišćenje našeg sajta znači da vi prihvatate i da ste saglasni da se pridržavate svih politika iz ove politike prihvatljivog korišćenja, koja dopunjava naše Uslove korišćenja, Politiku zaštite privatnosti, kao i Politiku upotrebe „kolačića".

Mi smo registrovani u Srbiji, pod brojem kompanije 08684928, a naša registrovana kancelarija se nalazi na adresi Proleterska 17, 21413, Čelarevo.  Naša povezana privredna društva povremeno mogu da upravljaju ili stavljaju priloge na naš sajt. Naša povezana privredna društva obuhvataju sve naše filijale ili  holding kompanije i svaku podružnicu bilo koje od tih holding kompanija.

Zabranjeni načini korišćenja

Naš sajt možete da koristite samo u svrhe koje su zakonom dozvoljene. Naš sajt ne smete da koristite:

 • na bilo koji način kojim se krši bilo koji važeći lokalni, državni ili međunarodni zakon ili propis;
 • na bilo koji način koji je nezakonit ili neovlašćen ili ima bilo koju nezakonitu ili neovlašćenu svrhu ili dejstvo;
 • za povređivanje ili pokušaj povređivanja maloletnika na bilo koji način;
 • za slanje, svesno primanje, učitavanje, skidanje sadržaja, korišćenje ili ponovno korišćenje materijala koji nije u skladu sa našim standardima za sadržaj (videti u nastavku teksta);
 • za prenošenje ili kupovinu, slanje bilo kakvog neželjenog ili neovlašćenog reklamnog ili promotivnog materijala ili za bilo koji drugi oblik sličnog neželjenog nuđenja (spam);
 • za svesno prenošenje bilo kakvih podataka ili slanje ili skidanje bilo kakvog materijala koji sadrži viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, unošenja pritiskom na taster (keystroke loggers), štetnih softverskih programa kao što su spajver, adver ili bilo kojih drugih štetnih programa ili sličnih kompjuterski dizajniranih kodova koji štetno deluju na rad bilo kog kompjuterskog softvera ili hardvera.

Vi takođe prihvatate da:

 • ne smete reprodukovati, duplirati, kopirati ili preprodavati bilo koji deo našeg sajta jer se to kosi sa odredbama naših Uslova korišćenja
 • ne smete neovlašćeno pristupati niti ometati, nanositi štetu ili remetiti:
 • bilo koji deo našeg sajta;
 • bilo koju opremu ili mrežu na kojoj je smešten naš sajt;
 • bilo koji softver koji se koristi za obezbeđivanje našeg sajta; ili
 • bilo koju opremu, mrežu ili softver koji je u vlasništvu ili koji koristi bilo koja treća strana;
 • ne smete deliti bilo koji sadržaj sa našeg sajta sa pojedincima koji su ispod starosne granice za konzumiranje alkohola u zemlji u kojoj imaju prebivalište.

Interaktivne usluge

Na našem sajtu povremeno možemo pružiti interaktivne usluge uključujući, bez ograničenja:

 • sobe za ćaskanje;
 • elektronske oglasne table;
 • konkurse

(Interaktivne usluge).

Na mestima gde pružamo bilo koje Interaktivne usluge, obezbedićemo vam jasne informacije o vrsti usluge koja se nudi, da li je moderisana i koja vrsta moderacije se koristi (kao i da li je ljudska ili mašinska).

Potrudićemo se da procenimo sve potencijalne rizike za korisnike od trećih strana kada koriste bilo koju Interaktivnu uslugu na našem sajtu i u svakom slučaju odlučiti da li je odgovarajuće koristiti moderaciju relevantne usluge (kao i koju vrstu moderacije treba koristiti) u pogledu takvih rizika. Međutim, nismo dužni da nadgledamo, pratimo ili moderišemo bilo koju interaktivnu uslugu koju pružamo na našem Sajtu i izričito se odričemo odgovornosti za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu usled upotrebe Interaktivne usluge od strane korisnika u suprotnosti sa našim standardima za sadržaj, bilo da se usluga moderiše ili ne.

Ukoliko moderišemo Interaktivnu uslugu, obično obezbeđujemo način da stupite u kontakt sa moderatorom u slučaju nedoumica ili poteškoća.

Standardi za sadržaj

Ovi standardi za sadržaj se primenjuju na sav materijal koji postavljate na naš sajt (Doprinosi) i na interaktivne usluge povezane sa istim.

Morate poštovati tekst i nameru sledećih standarda. Standardi se primenjuju na svaki deo Doprinosa, kao i na njegovu celinu, i koriste se pored svih uslova ili zahteva navedenih na mestu podnošenja.

Doprinosi moraju:

 • biti precizni (ukoliko sadrže činjenice);
 • predstavljati stvarna mišljenja (ukoliko navode mišljenja);
 • biti u skladu sa primenljivim zakonima u Srbiji i svakoj zemlji gde se objavljuju.

Doprinosi ne smeju:

 • sadržati materijal u kome se iznose klevete prema bilo kom licu;
 • sadržati materijal koji je nepristojan, uvredljiv, inflamatoran ili širi mržnju;
 • promovisati seksualno eksplicitan materijal;
 • promovisati nasilje;
 • promovisati diskriminaciju na osnovu rase, pola, veroispovesti, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili starosti;
 • promovisati neodgovorno korišćenje ili konzumiranje alkohola;
 • prekršiti bilo koje autorsko pravo, pravo na bazu podataka ili zaštitni znak drugog lica;
 • biti takvi da verovatno obmanu bilo koje lice;
 • prekršiti bilo koju pravnu obavezu prema trećoj strani, poput ugovorne obaveze ili obaveze poverljivosti;
 • promovisati bilo koju nezakonitu aktivnost;
 • biti preteći, ne smeju zloupotrebljavati ili napadati tuđu privatnost, niti izazivati uznemirenost, nelagodnost ili nepotrebnu zabrinutost;
 • biti takvi da verovatno uznemiravaju, sramote, uzbunjuju ili remete bilo koje drugo lice;
 • ne smeju se koristiti za oponašanje bilo kog lica ili za lažno predstavljanje identiteta ili povezanosti sa bilo kojim licem;
 • davati utisak da potiču od nas, ukoliko to nije slučaj;
 • zagovarati, promovisati ili podržavati bilo koju nezakonitu aktivnost poput (na primer) prekršaja autorskog prava ili zloupotrebe računara.

Obustava i raskid

Odlučićemo, prema našem apsolutnom i isključivom nahođenju, da li je došlo do kršenja ove Politike prihvatljivog korišćenja vašom upotrebom našeg sajta.  Kada dođe do kršenja ove Politike, možemo preduzeti mere koje smatramo odgovarajućim. 

Nepoštovanje ove Politike prihvatljivog korišćenja predstavlja materijalno kršenje Uslova korišćenja prema kojima vam je dozvoljeno korišćenje našeg sajta i za posledicu može imati preduzimanje svih ili nekih od sledećih mera:

 • trenutno, privremeno ili stalno povlačenje vašeg prava da koristite naš Sajt;
 • trenutno, privremeno ili stalno uklanjanje bilo koje objave ili materijala koji postavite na Sajt;
 • izdavanje upozorenja;
 • pravni postupak protiv vas za nadoknadu svih troškova na osnovu obeštećenja (uključujući ali ne ograničavajući se na razumne administrativne i pravne troškove) usled kršenja;
 • dodatne zakonske mere protiv vas;
 • obelodanjivanje takvih informacija organima za sprovođenje zakona ukoliko razumno smatramo da je to neophodno.

Odričemo se odgovornosti za mere preduzete u odgovoru na prekršaje ove Politike prihvatljivog korišćenja.  Odgovori opisani u ovoj Politici nisu ograničeni i možemo preduzeti sve druge mere koje razumno smatramo odgovarajućim.

Izmene politike prihvatljivog korišćenja

Ovu politiku prihvatljivog korišćenja možemo revidirati u bilo koje doba izmenom ove stranice. Od vas se očekuje da ovu stranicu posećujete s vremena na vreme i da uzmete u obzir sve izmene koje unosimo, pošto su one za vas pravno obavezujuće. Neke od odredbi koje su sadržane u ovoj politici prihvatljivog korišćenja mogu takođe biti ažurirane odredbama ili obaveštenjima objavljenim na drugom mestu na našem sajtu.

 

Ažurirano u maju 2018. godine.