ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Olvass tovább

 1. Általános rendelkezések

 

A Carlsberg Hungary Kft. (a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által 13-09-099612 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve; székhely, postai cím: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3.; adószám: 13136859-2-13; telefon: +36-23-888-500; fax: +36-23-888-501; e-mail cím: [email protected]; képviselő: Marcin Leszek Burdach országos értékesítési igazgató, elérhetősége a fenti postai cím; a továbbiakban: „Carlsberg Hungary”), mint adatkezelő tiszteletben tartja az Ön, mint Érintett adatvédelemhez való jogát, ennek megfelelően alkotta meg a jelen adatkezelési szabályzatot a hatályos magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok, így a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: „Rendelet”) megfelelően.

 

A jelen adatkezelési szabályzat meghatározza az Érintett személyes adatai Carlsberg Hungary általi kezelésének szabályait, egyúttal a Carlsberg Hungary ezúton tájékoztatja az Érintettet az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

 

A Carlsberg Hungary nem gyűjti és nem kezeli 18 éven aluli személyek (kiskorúak) személyes adatait. A Carlsberg Hungary bármely honlapjának látogatása 18 éven aluliak számára tilos, tekintettel arra, hogy alkoholos terméket tartalmaz.

 

Mivel a jelen adatkezelési szabályzat bármikor indokolási és kártérítési kötelezettség nélkül módosítható, kérjük, időszakonként ismételje meg ezen oldal látogatását annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyen a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzat tartalmával.

 

A Carlsberg Hungary a vonatkozó jogi előírások alapján adatvédelmi tisztviselő alkalmazására nem kötelezett, így nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

A személyes adatait a Carlsberg Hungary a mindenkor hatályos jogszabályi kötelezettségek betartása mellett az alább felsorolt esetekben kezeli:

 

 • Ha Ön kifejezetten – így például a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával – hozzájárult a személyes adatai egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A Carlsberg Hungary adatkezelésének jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

 

Például amennyiben Ön külön hozzájárult a reklám közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közléséhez, az adatkezelés jogalapja a reklám közvetlen megkereséssel történő közlése tekintetében a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”) 6. § (1) bekezdésének megfelelő, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

 

 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A Carlsberg Hungary adatkezelésének jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 • Az adatkezelés a Carlsberg Hungary-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelésének jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. A jogi kötelezettségek elsősorban Carlsberg Hungary-ra vonatkozó számviteli, adózási, illetve reklámjogi kötelezettségek.

 

 • Az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos. Az adatkezelésének jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti érdekvédelem.

 

 • Az adatkezelés a Carlsberg Hungary vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az adatkezelésének jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti érdekérvényesítés.

 

 1. A kezelt személyes adatok

 

A Carlsberg Hungary által kezelt adatok köre:

 

 • személyazonosságra vonatkozó adatok: az Ön neve, születési dátuma, személyi igazolvány száma
 • kapcsolattartási adatok: az Ön címe, telefonszáma, e-mail címe,
 • online forgalomra vonatkozó adatok: IP-cím, eszköz- és rendszerazonosítók, használt böngésző típusa, megtekintett tartalmak, valamint a tartózkodási hely, akár az IP-cím, akár a mobileszköz által továbbított információk alapján, banner kattintások számának követése, bejelentkezési hely és időtartam, kiszolgáló adatok, cookiek,
 • egyéb további személyes információ (például értesítési cím, foglalkozás, beosztás, érdeklődés).

 

Tekintettel arra, hogy a Carlsberg Hungary a számára megadott személyes adatok valóságát nem tudja minden esetben maradéktalanul ellenőrizni, ezek helyességéért minden esetben a személyes adat átadója felel az Érintett esetleges helyesbítési kérelmének feldolgozásáig, így a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint az Érintett részére elektronikus úton, e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, az Érintett, vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében a Carlsberg Hungary kifejezetten kizárja a felelősségét.

 

 1. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja, ha az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása: általánosságban az, hogy az Érintett a Carlsberg Hungary termékeiről, szolgáltatásairól, promóciós ajánlatairól és az egyéb rendezvényekről naprakész tájékoztatást kapjon.

 

Az adatkezelés célja, ha az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, illetve létrehozása: a szerződés létrehozása és teljesítése a szerződésben foglalt jogok biztosításával és kötelezettségek betartásával.

 

Az adatkezelés célja, ha az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése: a Carlsberg Hungary-ra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése.

 

Az adatkezelés célja, ha az adatkezelés jogalapja érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme, illetve jogos érdekeinek érvényesítése: a létfontosságú érdek védelme, illetve jogos érdek érvényesítése.

 

A fentieknek megfelelően az adatkezelés konkrét céljai a következők lehetnek:

 

 • az Érintett azonosítása,
 • az Érintettel való kapcsolattartás,
 • az Érintett kifejezett hozzájárulása esetén akciók és promóciók kivitelezése illetve piackutatás céljából történő kezelése,
 • a Carlsberg Hungary termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikáció, hogy Ön azokról Ön a lehető legteljesebb tájékoztatást kapja, a Carlsberg Hungary termékeit felelősséggel fogyassza,
 • a kifejezett hozzájárulása esetén az Érintett részére közvetlen úton reklámküldemény küldése,
 • a termékeink, szolgáltatásaink és digitális tartalmaink fejlesztése érdekében például az alkalmazásaink és webhelyeink használatának elemzése annak érdekében, hogy azonosítsuk azokat a területeket és funkciókat, amelyekkel az Érintettnek nehézségei vannak, és áttervezzük ezeket,
 • felmérések és szavazások szervezése. Azoktól az egyénektől is gyűjtünk személyes adatokat, akik önkéntesen felméréseket töltenek ki vagy szavazásokon vesznek részt. Ezeket az információkat az Érintettek és érdeklődő személyek jobb megismeréséhez, az elégedettség méréséhez és a termékeink, szolgáltatásaink és digitális tartalmaink fejlesztéséhez használjuk fel,
 • promóciós programok és tevékenységek folytatása: személyes adatokat gyűjtünk Öntől, amikor belép egy promóciós vagy jutalomprogramba vagy tevékenységbe. Ezt az információt a program vagy tevékenység adminisztrálásához, a programhoz vagy tevékenységhez kapcsolódó e-mailek küldéséhez, a nyertesek értesítéséhez, valamint a nyertesek listájának a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően történő nyilvános közzétételéhez használjuk fel,
 • annak érdekében, hogy az alkalmazandó „opt-in” (hozzájárulás) és „opt-out” (hozzájárulás kizárása) követelményekkel összhangban marketinginformációkat küldhessenek Önnek levélben, telefonon, szöveges üzenetben, e-mailben vagy elektronikus kommunikáció formájában olyan promóciókról, hírekről és új termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyekről úgy véljük, hogy az Ön érdeklődésére számot tarthatnak,
 • az online szerzett információk és az Önre vonatkozóan általunk offline gyűjtött információk kombinálása, hogy egy olyan profilt hozzunk létre Önről, amelyet felhasználhatunk arra, hogy személyre szabott szolgáltatásokat kínáljunk Önnek. Például, ha egy Érintettről úgy véljük, hogy egy bizonyos terméket kedvel (többek között a regisztráció során megadott információk és a harmadik fél forrásokból szerzett egyéb információk alapján), akkor ennek az Érintettnek megjeleníthetünk célzott hirdetéseket a digitális tartalmakon és/vagy harmadik fél webhelyeken. Hasonlóképpen az Érintettek eltérő tartalmakat látnak a digitális tartalmak keretében vagy eltérő e-maileket kapnak, eltérő hirdetésekkel vagy kvízekkel. A cookie-kat az Érintettek földrajzi helyen alapuló megcélzásához is felhasználhatjuk,
 • az Érintett böngészési és keresési tevékenységének megismerése. Bizonyos személyes adatokat akkor gyűjtünk össze, amikor meglátogatja a digitális tartalmainkat kínáló oldalakat, vagy a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hivatkozásokra kattint. Ezeket az információkat azért gyűjtjük össze, hogy a későbbi látogatásai alkalmával javíthassuk felhasználói élményét (például ország kiválasztása vagy az adott profilra összpontosító tartalom), segíthessünk a webhelyek hatékonyabb futtatásában, széles körű demográfiai adatokat gyűjtsünk, elemezzük a webhelyek tevékenységét és teljesítményét, valamint kiértékelhessük hirdetéseink hatékonyságát. Előfordulhat, hogy cookie-kat és egyéb azonosítókat vagy hasonló technológiákat (a továbbiakban: „Cookie-k”) használunk, hogy a hivatkozó webhelyre, a használt böngésző típusára, a megtekintett tartalomra, valamint a digitális tartalom elérésének dátumára és időpontjára vonatkozó információkat szerezzünk. A Cookie-k általunk történő használatára és a Cookie-k kezelésére szolgáló lehetőségeire vonatkozó további információkat a Cookie-kra vonatkozó szabályzatunkban találhat,
 • annak érdekében, hogy Önt előugró ablak, szalagcím, videó, e-mailek vagy bármely egyéb hirdetési formátum alkalmazásával bizonyos kommunikációval és/vagy célzott hirdetéssel keressük meg a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban,
 • a termékeink, szolgáltatásaink és digitális tartalmaink, a saját és mások tevékenységeinek biztosítása a csalás elleni védelem és a használati feltételeink és a jelen adatkezelési szabályzatnak való megfelelés érdekében kivizsgálhatjuk az esetleges szabályszegéseket is,
 • az Ön információkéréseinek kezelése. Ha kapcsolatba lép velünk, egy külön fájlban rögzítjük a levelezést vagy a megjegyzést a személyes adatokkal együtt. Ezt az információt arra használjuk fel, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek, amikor ismét kapcsolatba lép velünk,
 • a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés,
 • az Ön, saját magunk vagy mások védelme a fenyegetésekkel (például biztonsági fenyegetések vagy csalás) szemben,
 • a vonatkozó törvényeknek és más jogszabályoknak való megfelelés érdekében,
 • szerződés megkötése, illetve teljesítése,
 • létfontosságú érdek védelme, illetve jogos érdek érvényesítése,
 • a termékeink, szolgáltatásaink és digitális tartalmaink továbbfejlesztése,
 • profilalkotás célzott tartalom és internetes hirdetések nyújtása érdekében
 • információk megosztása a Carlsberg leányvállalatok és a szolgáltatók között, a 6. fejezetben ismertetettek szerint,
 • az online tevékenységeink, üzleti tevékenységeink, ügyfélbázisunk és kapcsolataink általános megismerése és továbbfejlesztése,
 • az üzleti tevékenységünk lehetővé tétele vagy adminisztrálása, például minőség-ellenőrzés és konszolidált jelentéskészítés céljából,
 • az Ön számára más módon bejelentett bármely egyéb cél.

 

 1. Az adatkezelés ideje

 

Az Érintett személyes adatait kizárólag a 4. fejezetben foglalt cél eléréséhez szükséges mértékig és időtartamig kezeljük.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása (a jelen szabályzat 2.1. pontja), a személyes adatokat legfeljebb az Érintett esetleges tiltó nyilatkozatának feldolgozásáig kezeljük.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja szerződés létrehozása, illetve teljesítése (a jelen szabályzat 2.2. pontja), a személyes adatait a szerződés teljesedésétől kezdődően számított általános elévülési időn belül (5 év) kezeljük.

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a jelen szabályzat 2.3., 2.4., illetve 2.5. pontja szerinti jogalap, az adatkezelés időtartama a jogi kötelezettség teljesítése, vagy a jogos érdekének védelme, illetve érvényesítése céljából szükséges határidő.

 

Általánosságban az adatmegőrzési időszakok meghatározása az alábbiak figyelembevételével történik:

 • a kapcsolatunk időtartama (pl. fiók inaktiválása, vagy az Ön törvényes igénye a felismerésre vonatkozóan, amikor kapcsolatba lép velünk),
 • az adatok megőrzésére vonatkozó jogi előírások,
 • elévülési szabályok.

 

 1. Adattovábbítás

 

Tekintettel arra, hogy a Carlsberg cégcsoport egy globális vállalat, az adatfeldolgozási célok teljesülésén dolgozó csapatok globális vagy több országra kiterjedő szerepkörökkel rendelkezhetnek, amelyek a világon bárhol lehetnek, ahol a Carlsberg cégcsoport működik.

 

Adattovábbításra sor kerülhet ennek megfelelően a Carlsberg cégcsoport vállalatai között, mivel az Ön érdeke is, hogy az Ön személyes adatait megosszuk azokkal a Carlsberg leányvállalatokkal, amelyeknek ismerniük kell azokat a jelen adatkezelési szabályzatban bemutatott adatkezelési tevékenységek végrehajtásához, például az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, az értékesítéshez vagy terméktámogatáshoz, a marketinghez, termékfejlesztési célokra, a termékek, szolgáltatások fejlesztése érdekében, az adatminőségi ellenőrzésekhez vagy biztonsági, szabályozói és megfelelőségi célokra.

 

Ezen túlmenően adattovábbítás történhet:

 

 • hirdetés nyújtásával kapcsolatban reklámügynökségekkel vagy harmadik felek webhelyein lévő hirdetéseket kezelő ügynökségekkel, valamint olyan alkalmazásokkal, amelyekben hirdetéseket láthat,
 • olyan további harmadik féllel, amely az adatkezelési cél eléréséhez szükséges tudással és tapasztalattal rendelkezik, így különösen tárhely szolgáltatók számára,
 • a jelen adatkezelési szabályzatban bemutatott egyéb módokon, vagy olyan módon, amelyhez Ön egyébként hozzájárult.

 

A Carlsberg Hungary személyes adatot csak és kizárólag az adatvédelmi jogszabályok betartásával továbbít.

 

 1. Profilalkotás és automatizált döntések

 

Az Ön érdeklődési körének megfelelő online tartalom biztosítása érdekében végezhetünk profilalkotást. Kombináljuk az Ön által megadott adatokat és az Ön online tevékenységére vonatkozó egyéb információkat (azaz azt a tartalmat, amelyet Ön a leggyakrabban megtekint), hogy így jobban megismerjük Önt és az Ön számára a profiljának megfelelő online tartalmat biztosítsunk.

 

A jelen pontban foglaltakkal szemben megilleti a tiltakozás joga az adatkezelési szabályzat 10. fejezet (h) pontjában foglaltaknak megfelelően.

 

 1. A számítógép merevlemezén automatikusan elhelyezhető információ

 

Amennyiben Ön megtekinti valamely honlapunkat vagy hirdetésünket, és előzetes, az adatkezelés céljára is kiterjedő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul ehhez, abban az esetben bizonyos adatok kerülhetnek tárolásra az Ön számítógépén. Ilyen információ lehet például a Cookie vagy egy ahhoz hasonló fájl, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön érdeklődésének és preferenciáinak megfelelően testre szabjuk honlapunkat vagy hirdetésünket.

 

A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a Cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a Cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Cookiek eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja Önt honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy a Carlsberg Hungary valamely honlapján lévő valamely információhoz hozzáférhessen.

 

A Cookie-k általunk történő használatára és a Cookie-k kezelésére szolgáló lehetőségeire vonatkozó további információkat a Cookie-kra vonatkozó szabályzatunkban találhat.

 

 1. Adatbiztonság – a személyes adatok védelme

 

A Carlsberg Hungary biztonságosan, az adatvédelmi jogszabályok betartásával jogszerűen kezeli az adatokat és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz. A Carslberg Hungary csak az adatkezelési cél szempontjából releváns személyes adatokat és csak a felhasználási célt meg nem haladóan kezel, azokat más célra nem használja fel, ezeket csak addig tárolja, amíg a cél szempontjából szükséges.

 

A személyes adatok megóvása, így különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a törvénytelen feldolgozástól, a jogtalan vagy véletlenszerű elvesztéstől, illetve a megsemmisüléstől és a sérüléstől történő megóvása érdekében megtesszük a szükséges technikai, fizikai és szervezeti intézkedéseket, ennek keretein belül a személyes adatokat olyan szervereken tároljuk, amelyek jogosulatlan hozzáféréstől vagy behatolástól való védelme érdekében a Carlsberg Hungary minden ésszerűen elvárható intézkedést megtett, illetve a személyes adatokhoz a Carlsberg Hungary munkavállalói csak a munkaköri kötelességük végrehajtása céljából férhetnek hozzá. Az alkalmazottainkat megismertetjük a személyes információk megfelelő használatával és kezelésével. A szolgáltatóinknak a miénkhez hasonló biztonsági intézkedéseket kell fenntartaniuk, továbbá biztonsági intézkedéseket vezetünk be a regisztrált felhasználók személyazonosságának meghatározására, hogy a megfelelő jogok és korlátozások érvényesíthetők legyenek ezen felhasználókra.

 

A személyes adataihoz a Carlsberg Hungary azon munkatársai férnek hozzá, akik a jelen szabályzat 4. fejezete szerinti adatkezelési cél megvalósításában részt vesznek.

 

A megfelelő biztonsági intézkedések megtételére vonatkozó erőfeszítéseink ellenére az online böngészés jár bizonyos kockázattal, és nem tudjuk garantálni annak kockázatmentességét.

 

 1. Az Érintettek jogai

 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt a lentebb meghatározott jogok illetik meg.

 

A személyes adatok kezelésével összefüggésben Önt megillető jogokat a jelen adatkezelési szabályzat első bekezdésében feltüntetett e-mailre, vagy postai címre megküldött értesítés útján gyakorolhatja:

 

 

Emellett amennyiben hozzájárult a reklám közvetlen megkeresés módszerével történő közléséhez, bármikor indoklás nélkül a fenti e-mail címen, vagy postai címen megtilthatja a jövőre nézve a reklám közvetlen megkeresés módszerével történő közlését.

 

A Carlsberg Hungary az Ön által benyújtott, Önt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az írásban, vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti, illetőleg a döntésének megfelelő cselekményt ezen határidőn belül foganatosítja.

 

A kérelmet a Carlsberg Hungary díjmentesen teljesíti, kivéve, ha kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, mely esetekben a Carlsberg Hungary a közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti Öntől.

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

 

A Carlsberg Hungary az előzetes tájékozódáshoz való jog teljesítése érdekében a jelen szabályzatban tájékoztatja Önt a GDPR szerint közlendő információkról.

 

 1. Hozzáférés joga

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a Carlsberg Hungary-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ és
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

A Carlsberg Hungary az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Carlsberg Hungary az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

 1. Helyesbítés

 

Jelen alpont rendelkezéseinek megfelelően, ha a Carlsberg Hungary által, illetve a Carlsberg Hungary megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, úgy azokat a Carlsberg Hungary az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

 

 1. Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Carlsberg Hungary indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Carlsberg Hungary pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR 17. cikk (1) bekezdése szerinti esetben.

 

Az Érintett a személyes adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a regisztrációhoz, vagy az egyéb promóciós célhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond.

 

A törlés minden esetben költségmentes, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. Adatkezelés korlátozása

 

A Carlsberg Hungary korlátozza az adatkezelést, ha

 

 • az Érintett vitatja a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Carlsberg Hungary ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, vagy
 • jogellenes adatkezelés esetén, ha az Érintett ellenzi az adatok törlését, helyette kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy
 • a Carlsberg Hungary-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Carlsberg Hungary jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A Carlsberg Hungary a korlátozás elrendeléséről az Érintettet értesíti. A Carlsberg Hungary előzetesen értesíti az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

 

 • Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja az adatkezelés adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségessége, ide értve az ezen alapuló profilalkotást is (jelen szabályzat 2.4., illetve 2.5. pontja).

 

Ebben az esetben az Érintett személyes adatai tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha a Carlsberg Hungary bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 • Amennyiben az Érintett a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen tiltakozik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A közvetlen üzletszerzés céljából kezelt adatok elleni tiltakozásra az Érintettnek az általa más célból szolgáltatott adatközléstől elkülönülten is lehetősége van.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett adathordozhatósághoz való joga körében kérheti a Carlsberg Hungary-t, hogy a Carlsberg Hungary által kezelt személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult kérni a Carlsberg Hungary-t, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatait egy másik adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa, ha az adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása (2.1. pont), vagy szerződésen alapul (2.2. pont).

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Ez nem terjed ki arra az esetre, ha a döntés

 • az Érintett és a Carlsberg Hungary közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • meghozatalát a Carlsberg Hungary-ra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
 • az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Az automatizált döntéshozatallal szembeni– ideértve a profilalkotást is – tiltakozása esetén a döntéshozatalban természetes személy is részt fog venni.

 

 1. Hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása (2.1. pont), úgy az Érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az Érintett a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával valamennyi, a regisztrációhoz, vagy az egyéb promóciós célhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond.

 

 1. Jogorvoslat

 

 1. Hatósági jogérvényesítés

 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor megkereséssel, panasszal, észrevétellel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (1530 Budapest, Pf.: 5., vagy 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: [email protected], www.naih.hu), illetve kezdeményezheti ennek vizsgálatát, eljárásának lefolytatását a Carlsberg Hungary adatkezelésével, illetve intézkedésével kapcsolatban.

 

 1. Bírósági jogérvényesítés

 

Az Érintett a Carlsberg Hungary, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

 

A jogérvényesítés részletes módját, valamint a Carlsberg Hungary kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket, így az igényérvényesítési határidőket is az Info tv. tartalmazza.

 

 1. Kapcsolt honlapok

 

A honlap tartalmazhat más honlapokra utaló linket, amelyek tekintetében a Carlsberg Hungary nem rendelkezik ellenőrzési jogosultsággal. Ez utóbbi honlapok adatvédelmi politikája eltérhet a jelen honlapétól, ezért kérjük, tanulmányozza át a Carlsberg Hungary honlapján lévő linkről elérhető, illetve a honlap keretei között megjelenített más honlapok adatkezelési szabályzatait. A Carlsberg Hungary nem felelős az ilyen adatvédelmi politikákért vagy gyakorlatokért.

 

 1. Kapcsolattartás

 

Amennyiben bármilyen további kérdése, észrevétele, megjegyzése van a jelen adatkezelési szabályzattal kapcsolatban, kérjük, azokat a Carlsberg Hungary jelen adatkezelési szabályzat első oldalán szerepeltetett elérhetőségeire továbbítsa.

 

Jelen nyilatkozat 2018.05.25. napjától hatályos. Carlsberg Hungary Kft. Minden jog fenntartva.